Migracje duA?ych centrA?w danych istniejA� wystarczajA�co skomplikowane, poniewaA? stwarzajA� znaczne zagroA?enie dla uczciwoA�ci biznesowej. PoniA?sze najlepsze staA? mogA� wesprzeA� kierownictwu INFORMATYKA� w przydzieleniu odpowiednich zapasA?w do wykazA?w migracji, funkcji i testA?w, ktA?re pozwalajA� chroniA� dokumentacjA� firmowA� jak i rA?wnieA? poufne wiadomoA�ci, a takA?e ulepszA� wszystkie wzory wstA�pne triumfu.

Decydenci IT, ktA?rzy stojA� przed zagadnieniem migracji wA�asnych korporacyjnych centrA?w danych podczas ogA?lnej strategii modernizacji infrastruktury:

 • Zawsze A�A�cz doA�wiadczenie stron trzecich z ugruntowanA� bazA� zdolnoA�ci, szczegA?lnie jeA�li nie mogA� mieA� one wystarczajA�cego doA�wiadczenia po firmie, tak aby zaplanowaA�, dokonaA� i sporzA�dziA� raporty odnoA�nie duA?ych planA?w podobnych do odwiedzenia migracji centrA?w danych.
 • Zapewnienie opracowania i poparcia rzetelnej procedury komunikacji w celu wszystkich faz migracji a mianowicie jest to przydatne, aby zredukowaA� ryzyko brakA?w. Upewnij siA�, A?e wszelkie wydziaA�y, jakich dotyczy trudnoA�A�, sA� dostarczane z wyczerpujA�cymi informacjami.
 • W celu wdroA?enia ograniczenia niebezpieczeA�stwa korzystajA� pochodzA�ce z protokoA�A?w odzyskiwania po dysfunkcji i niejednokrotnie przeprowadzajA� testy.
 • Skrupulatnie zapisuj, jakim sposobem proces migracji jest realizowany we pewnych okresach wzoru, aby umoA?liwiA�, A?e cenne zapisy istniejA� lekcjami, i materiaA�y referencyjne dla obserwacji po migracji sA� zachowane dla caA�kowitej kompletnoA�ci caA�ej procedury.
 • RzuA�my okiem na staA�e przykA�ady, ktA?re powinien zabraA� odpowiedzialny menedA?er IT w toku wykonywania migracji centrum informacji.

  1. DostA�pne doA�wiadczenie Zanim rozpoczA�ciem tejA?e waA?nej podrA?A?y bardzo fundamentalne jest upewnienie siA�, A?e posiadasz wystarczajA�ce umiejA�tnoA�ci. Ekspertyza stron trzecich moA?e byA� sA�usznym rozwiA�zaniem.

  2. SkA�adanie naleA?ytego zespoA�u Fundamentalne projekty A?A�dajA� doA�wiadczonego lidera, ktA?ry zbuduje zespA?A� zestawiony z specjalistA?w ze wszystkich zaangaA?owanych sekcji. Ten projektodawca musi dodatkowo mieA� moA?noA�A� zarzA�dzania zasobami i przypisywania zadaA�.

  trzech. Etap przyrzA�dzania Sukces kaA?dego projektu jest zaleA?ny od skrupulatnego przygotowania i skrupulatnego wyznaczania celA?w. NiezbA�dne sA� rA?wnieA? testy.

  cztery. UA�atw to Im w mniejszym stopniu danych narzuca koniecznoA�A� ruchu, tymA?e A�atwiej bA�dzie caA�y przebieg. SprA?buj uproA�ciA�, skondensowaA�, zwirtualizowaA�, zoptymalizowaA�, oczyA�ciA� dane dni przed rozpoczA�ciem projektu.

  5. ZarzA�dzaj wspA?A�zaleA?noA�ciami Na tym kroku dokonuje siA� wyraA?nej marki wszystkich powiA�zaA� miA�dzy aplikacjami, platformami i rA?A?nymi urzA�dzeniami, takimi jakim sposobem chmura, serwery i magazynowanie danych u nas. Podczas tamtego etapu zamierzasz dalej rozwaA?aA� stabilnoA�A� i tworzy listA� maA�ych szczegA?A�A?w rA?A?nych etapA?w projektu.

  szeA�A�. Miej gwarancjA�, aby siA� komunikowaA� DziaA�ajA�ca strategia komunikacji jest potrzebna na wszelkich etapach migracji danych. A?A�cznoA�A� ma podstawowe znaczenie, jeA�li chodzi o eliminowanie lapsusA?w i sporzA�dzanie zaufanych drA?g wymiany danych empirycznych. Komunikacja musi obejmowaA� wszystkie dziaA�y i definiowaA� parcypantA?w i zadania podczas caA�kowitego procesu.

  Debata na temat schematu migracji spoA�rA?d wewnA�trznym grupA� IT i jednostkami biznesowymi jest teA? waA?na bA�dA�cA� sposobem na unikniA�cie dysfunkcji. Daj posiadaA� wiedzA� o kamieniach milowych, prawdopodobnych wyzwaniach jak i rA?wnieA? skup siA� na sukcesach.

  7. Projektowanie jest nadrzA�dne Liczba etapA?w migracji ustaleA� badawczych czA�sto zaleA?y od rozmaitych czynnikA?w, takich jak wielkoA�A� datarooms.pl centrum danych, ryzyko przerw po A�wiadczeniu usA�ug, a takA?e oczekiwania budA?etowe.

  12. Zaplanuj przyszA�oA�A� Problemy sA� zamieszczane niewA�tpliwie za wszystkich etapach faktycznej wymiany danych. Mocodawca musi przewidzieA� takie szkopuA�y, aby skonstruowaA� odpowiednie protokoA�y unikania ryzyka. Ponownie zabiera to naszego biura do porzA�dnie zaplanowanej fazy przygotowawczej.

  9. Testy odgrywajA� duA?A� rolA� Perfekcja pochodzi z praktyki. Przed rozpoczA�ciem migracji produktA?w naleA?y zrealizowaA� zestaw testA?w, aby umoA?liwiA� « poziom bazowy » rA?A?nych rzA�dA?w operacyjnych, w poniA?szym jego zrA�cznoA�A� do dziaA�ania bez oddziaA�ywania na tej wydajnoA�A�.

  dziesiA�ciu. Nie panikuj Aby uniknA�A� nieplanowanych brakA?w, zaimplementuj sezon « zamroA?enia » rozpoczynajA�cy siA� tuA? przed przebiegiem migracji i zatrzymujA�cy siA� natychmiast po zakoA�czeniu migracji.

  Podczas migracji przygotuj siA� na zmartwienia z komunikacjA�, bA�A�dne informacje uwierzytelniajA�ce albo nieprawidA�owe testy. Czasami takie problemy wywoA�ujA� kaskadowy oddziaA�ywanie na wszechstronnA� wydajnoA�A� alarmu, szczegA?lnie, jeA?eli nie pozostaA�a ustawiona A?adna droga ewakuacji.

  11. Testowanie ponownie Nawet gdy wykonaA�eA� powtarzajA�ce siA� testy, zastosuj stosunek oparte za ryzyku, ktA?re opiera siA� na opiniach specjalistA?w wewnA�trz spA?A�ki.

  12. Testy po migracji Hurra! UkoA�czyA�eA� bezbA�A�dnA� migracjA�. Mimo to trzeba mieA� przydzielone zasoby eksperckie przydatne przez nastA�pny tydzieA�. Dodatkowa uwaga jest nadal uzasadniona niepowodzeniem w wydajnoA�ci sieci. SprawdA? takA?e, albo usA�ugi internecie korporacyjnej jak i rA?wnieA? zapory ogniowe sA� caA�kowicie przetestowane pod wzglA�dem stabilnoA�ci jak i rA?wnieA? szybkoA�ci.

  13. Wykonaj Audyt Audyt podrA?A?y migracyjnej wydaje siA� byA� zwykle sprawiedliwy. Ten kosztowny przeglA�d zapewni bezcenne pierwiastki i wiedzA� na temat wielu czynnikA?w triumfu.

  14. Wykonaj zamkniA�cie ZakoA�cz zamkniA�cie po odpowiedni sposA?b, aby upewniA� siA�, A?e A?adne zakamuflowane bA�A�dy nie zaakceptowaA� wpA�ynA� za korpusy

  Laisser un commentaire

  Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

  Publier des commentaires